แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
วันพุธที่ 13 กันยายน 2666 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงระยอง
ลงวันที่ 13/09/2566
วันพุธที่ 13 กันยายน 2666 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงระยอง
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

'