แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงวันที่ 10/07/2566

ด้วยสำนัก ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำเสนอและเผยแพร่สาระความรู้และผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงมุมมองทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

YouTube : https://www.youtube.com/playlist?list=PL0gOjLOzRGffDd74G8MNISuUnHPBWLB6h


'