แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 06/07/2564 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
2 24/06/2564 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (งานสัญญา)
3 09/06/2564 ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง ( 2 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2564 )
4 14/05/2564 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ สะพานข้ามปากแม่น้ำระยอง , โครงการ ถนนหาดแหลมแม่พิมพ์ , โครงการ สะพานข้ามปากคลองตากวน
5 08/01/2564 แบบทางเบี่ยงการจราจร เพื่อทำการก่อสร้างบริเวณ กม.37+180 (บริเวณแยกมาบข่า) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
6 30/12/2563 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7 17/12/2563 แผ่นพับ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยองตอน 1 ระหว่างกม.195+250 - กม.207+900
8 17/12/2563 แผ่นพับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยอง ตอน 2 ระหว่างกม.209+250 - กม.214+736
9 24/07/2563 ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓
10 20/05/2563 การยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยใช้แค่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น
11 10/03/2563 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในงานสารบรรณและงานสารสนเทศ อัตราค่าจ้างวันละ 377.85 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563
12 09/03/2563 ประกาศแขวงทางหลวงระยอง เรื่อง ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอน ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง
13 20/01/2563 ประกาศแขวงทางหลวงระยอง เรื่อง ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 และตอน 2
14 27/12/2562 โครงการฯ 344 สาย อ.บ้านบึง-อ.แกลง ตอน บ.หนองเสือช้าง-แกลง ตอน 1 การคืนพื้นที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ การจราจรช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2562
15 26/12/2562 แผนที่แสดงจุดบริการห้องน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของแขวงฯ ระยอง